.םילותיפה ךרדב עובלגה לא
,עורכל הדרי םילמג תחרא אל"
.בכוכ לומ לא איה תשבד אל
,עובלגבש םירה ,םירה הז
".בחרמ ילא םיפוצ םיררה

.יקסנולש םהרבא לש רמז ךותמ

.מ"ק 32:לולסמה ךרוא
תועש 7:ןמז
הדירי ןכ ומכו השקו הכורא היילע ללוכ לולסמה .+ ינוניב :ישוק תגרד
.הביכרל השק ליבשב
.אפלא תיבמ עובלגה לא ספטמה שיבכה תליחתב קלדה תנחת :םויסו הלחתה תדוקנ
הקלחש הלולת הדיריו ,ביבאב תעגשמ החירפ ,תומיהדמ ףונ תויפצת :ןיינע תודוקנ
.רפע ךרדב הקלחו ליבשב
דייטצהל יאדכ ןכ ומכו .עובלגהו ןותחתה לילגה לש םיליבש ןומיס תפמ :תופמ
.םיחרפ רידגמב


:לולסמה טוריפ

הז ודיצו ןאש תיב קמעל ברעממו דורח קמעל םורדמ אשנתמ עובלגה רה
עובלגה םורד דצל .םירטמ 500-כ ההבוגש המוח ןיעמ רצוי קמעה לא הנופה
הז לדבה .תועקבו םיקמע ךרד ןורמושה ירה ןופצל רבוחמו ןיטולחל ליגר הארנ
וכרוא .קמעה תיתחתמ עגיימה סופיטה רחאל ןקרב רהמ תיפצתהמ ןיעל טולבי
.מ"ק - 10 לאערזי דע ןקרב רהו מ"ק 10 אוה ןקרבה דעו קזב לחנמ עובלגה לש
.מ"ק 3-4 ברעמ ןופצבו מ"ק 8-10 םורדב ובחור
.עובלג הלעמל היילעה תלחית ינפל קלדה תנחתמ ליחתנ לולסמה תא
'רדייר יזיא' תרבח לש הביכרה ילולסמ לש םויסה תדוקנ תמקוממ קלדה תנחתב
חכ תא םילצנמו קמעה לא הלעמלמ םידרויה םילייטמל םירה ינפוא הריכשמש
םיצוביקה תא רשקל ידכ ח"שתב הנושארל הצרפנ םילותיפה ךרד .היצטיברגה
קוריב הליחתב תנמוסמ ךרדה .ןקרב רהב היהש בצומה םע עובלגה ילגרלש
רטמ 500 לעמ כ"הס ,ןקרב רה דעו קמעה תיתחתמ תספטמ איהו רוחשב רחאו
תוניטנפרסה ךרואל ןורחאהו השק ןושארה הקלח .מ"ק - 7 כ לש ךרואל סופיט
םיירופה ויתודש לע לאערזי קמע יבחרמ םישרפנ היילעה ידכ ךות .רתוי לק טעמ
.םיהדמ ינחרז קוריב לבוט לכה ביבאבו ןותחתה לילגה יפונ ,םימה תוכירבו
הובגה תיפצתה לדגמל תולעל יאדכ ,םילייטמב סומעו ירלופופ רתא ןקרב רה
ןתינ םורדב האלהו העוקפ רפכה וניתחתמ .ןורמושה ןופצ לא המורד ףיקשהלו
שיבכה לע החרזמ ףסונ מ"קכ ךישמנ ןקרב רהמ .ןינ'ג ריעה יתאפ תא תוארל
ךרד םע תורבחתהה דע רעיה ךרד האלפנ רפע ךרדב דרנו םיסוריאה תרומשל
.םילייטמה תלומהמ קחרה ,םילורטפה
הצרפנש קוריה וקה ךרואל תרבוע איהו השובכ רפע ךרד איה םילורטפה ךרד
תנכסב הכורכ התיה וז ךרד תלילס .רהב תידוהיה הטילשה תא ססבל ידכ 1958-ב
.םיכומסה םירפכהמ ועיגהש םיברע ידי לע ופקתוה לובגה רמשמ ישנאו תושפנ
םישרפנ םילורטפה ךרדמ .וז ךרד לש הכרואל םיליטמ לש העונת ןיא םויכ םג
.י"כנת ןויבצ לע ןיידע םירמוש םייברעה םירפכהו ןורמושה ןופצ לש םיאלפנ םיפונ
סכרה לכ ארקנ ומש לעש העוקפ אוה וילא ךומסב רובענש ןושארה רפכה
רפכה תושנש ךלכה תיכרי תירטפ םש לע ארקנ רפכה .העוקפ לב'ג תיברעב
הפי תיפצת הכומנ העבגמ רפכה רחאל מ"קכ .םימשגה תדר רחאל דימ תופסוא
םירוציב ןיעמ ווהיש תנמ לע ולתשנ ולא תוכושמ .רבצ תוכושמ ףקומה רפכה לא
דרנו האלה ךישמנ .עלסב בוצחה םימ רוב םג העבגב .רפס בושיי היהש רפכל
םשה תא רמשמ רפכה םש .בדניבא רה תולגרמל ןכושה ןובל'ג רפכל ךומסב
הריפסל תיעיברה האמב ןוקיטסמונואב בתוכ סויבזוא . עובלגה לש םודקה
".תובלג ארקנ רפכ שי םהב ,ןילימ 11 ןאש תיבמ םיקוחר ,םיתשלפה ירה ,עובלג"
טלשו רעשל עיגנ דימו ןאש תיב קמעמ ברימ בושייל הלועה שיבכה לא הרזח ספטנ
קמע לא תיפצתלו החונמל בוט םוקמ והז .היבצ לחנ לא ליבשה תליחת לע הרומה
'א לאומש רפסב א"ל קרפ תא אורק ואכ יאדכ .ןדריה רבעבש דעלגה ירהו ודריה
וינב תשלשו לואש לש ותליפנ תא םירפסמה 'ב לאומש רפסב 'א קרפ תאו
:עובלגה רהב םיתשלפה םע הכרעמב

םיתשלפ ינפמ לארשי ישנא וסניו לארשיב םימחלנ םיתשלפו "
תאו לואש תא םיתשלפ וקבדיו :עבלגה רהב םיללח ולפיו
עושיכלמ תאו בדניבא תאו ןתנוהי תא םיתשלפ וכיו וינב
םישנא םירומה והאצמיו לואש לא המחלמה דבכתו :לואש ינב
ףלש וילכ אשנל לואש רמאיו :םירומהמ דאמ לחיו תשקב
וללעתהו ינרקדו הלאה םילרעה ואובי ןפ הב ינרקדו ךברח
ברחה תא לואש חקיו דאמ ארי יכ וילכ אשנ הבא אלו יב
לע אוה םג לפיו לואש תמ יכ וילכ אשנ אריו :הילע לפיו
לכ םג וילכ אשנו וינב תשלשו לואש תמיו :ומע תמיו וברח
רבעב רשא לארשי ישנא ואריו :ודחי אוהה םויב וישנא
לואש ותמ יכו לארשי ישנא וסנ יכ ןדריה רבעב רשאו קמעה
:ןהב ובשיו םיתשלפ ואביו וסניו םירעה תא ובזעיו וינבו
תא ואצמיו םיללחה תא טשפל םיתשלפ ואביו תרחממ יהיו
ושאר תא ותרכיו :עבלגה רהב םילפנ וינב תשלש תאו לואש
תיב רשבל ביבס םיתשלפ ץראב וחלשיו וילכ תא וטשפיו
ותיוג תאו תורתשע תיב וילכ תא ומישיו :םעה תאו םהיבצע
תא דעלג שיבי יבשי וילא ועמשיו :ןש תיב תמוחב ועקת
לכ וכליו ליח שיא לכ ומוקיו :לואשל םיתשלפ ושע רשא
ןש תיב תמוחמ וינב תיוג תאו לואש תיוג תא וחקיו הלילה
ורבקיו םהיתמצע תא וחקיו :םש םתא ופרשיו השבי ואביו
:םימי תעבש ומציו השביב לשאה תחת
םיתשלפ ינפמ לארשי ישנא וסניו לארשיב םימחלנ םיתשלפו
תאו לואש תא םיתשלפ וקבדיו :עבלגה רהב םיללח ולפיו
עושיכלמ תאו בדניבא תאו ןתנוהי תא םיתשלפ וכיו וינב
םישנא םירומה והאצמיו לואש לא המחלמה דבכתו :לואש ינב
ףלש וילכ אשנל לואש רמאיו :םירומהמ דאמ לחיו תשקב
וללעתהו ינרקדו הלאה םילרעה ואובי ןפ הב ינרקדו ךברח
ברחה תא לואש חקיו דאמ ארי יכ וילכ אשנ הבא אלו יב
לע אוה םג לפיו לואש תמ יכ וילכ אשנ אריו :הילע לפיו
לכ םג וילכ אשנו וינב תשלשו לואש תמיו :ומע תמיו וברח
רבעב רשא לארשי ישנא ואריו :ודחי אוהה םויב וישנא
לואש ותמ יכו לארשי ישנא וסנ יכ ןדריה רבעב רשאו קמעה
:ןהב ובשיו םיתשלפ ואביו וסניו םירעה תא ובזעיו וינבו
תא ואצמיו םיללחה תא טשפל םיתשלפ ואביו תרחממ יהיו
ושאר תא ותרכיו :עבלגה רהב םילפנ וינב תשלש תאו לואש
תיב רשבל ביבס םיתשלפ ץראב וחלשיו וילכ תא וטשפיו
ותיוג תאו תורתשע תיב וילכ תא ומישיו :םעה תאו םהיבצע
תא דעלג שיבי יבשי וילא ועמשיו :ןש תיב תמוחב ועקת
לכ וכליו ליח שיא לכ ומוקיו :לואשל םיתשלפ ושע רשא
ןש תיב תמוחמ וינב תיוג תאו לואש תיוג תא וחקיו הלילה
ורבקיו םהיתמצע תא וחקיו :םש םתא ופרשיו השבי ואביו
:םימי תעבש ומציו השביב לשאה תחת
םיתשלפ ינפמ לארשי ישנא וסניו לארשיב םימחלנ םיתשלפו
תאו לואש תא םיתשלפ וקבדיו :עבלגה רהב םיללח ולפיו
עושיכלמ תאו בדניבא תאו ןתנוהי תא םיתשלפ וכיו וינב
םישנא םירומה והאצמיו לואש לא המחלמה דבכתו :לואש ינב
ףלש וילכ אשנל לואש רמאיו :םירומהמ דאמ לחיו תשקב
וללעתהו ינרקדו הלאה םילרעה ואובי ןפ הב ינרקדו ךברח
ברחה תא לואש חקיו דאמ ארי יכ וילכ אשנ הבא אלו יב
לע אוה םג לפיו לואש תמ יכ וילכ אשנ אריו :הילע לפיו
לכ םג וילכ אשנו וינב תשלשו לואש תמיו :ומע תמיו וברח
רבעב רשא לארשי ישנא ואריו :ודחי אוהה םויב וישנא
לואש ותמ יכו לארשי ישנא וסנ יכ ןדריה רבעב רשאו קמעה
:ןהב ובשיו םיתשלפ ואביו וסניו םירעה תא ובזעיו וינבו
תא ואצמיו םיללחה תא טשפל םיתשלפ ואביו תרחממ יהיו
ושאר תא ותרכיו :עבלגה רהב םילפנ וינב תשלש תאו לואש
תיב רשבל ביבס םיתשלפ ץראב וחלשיו וילכ תא וטשפיו
ותיוג תאו תורתשע תיב וילכ תא ומישיו :םעה תאו םהיבצע
תא דעלג שיבי יבשי וילא ועמשיו :ןש תיב תמוחב ועקת
לכ וכליו ליח שיא לכ ומוקיו :לואשל םיתשלפ ושע רשא
ןש תיב תמוחמ וינב תיוג תאו לואש תיוג תא וחקיו הלילה
ורבקיו םהיתמצע תא וחקיו :םש םתא ופרשיו השבי ואביו
" :םימי תעבש ומציו השביב לשאה תחת

וינבו לואש תליפנ לע גלקצב בשויה דודל עדונ דציכ רפסמ אבה קרפה
:תמסרופמה דוד תניק תא ןכו

:ונב ןתנוהי לעו לואש לע תאזה הניקה תא דוד ןנקיו"
:רשיה רפס לע הבותכ הנה תשק הדוהי ינב דמלל רמאיו
ודיגת לא :םירובג ולפנ ךיא ללח ךיתומב לע לארשי יבצה
ןפ םיתשלפ תונב הנחמשת ןפ ןולקשא תצוחב ורשבת לא תגב
םכילע רטמ לאו לט לא עבלגב ירה :םילרעה תונב הנזלעת
חישמ ילב לואש ןגמ םירובג ןגמ לעגנ םש יכ תמורת ידשו
רוחא גושנ אל ןתנוהי תשק םירובג בלחמ םיללח םדמ :ןמשב
םיבהאנה ןתנוהיו לואש :םקיר בושת אל לואש ברחו
תויראמ ולק םירשנמ ודרפנ אל םתומבו םהייחב םמיענהו
םינדע םע ינש םכשבלמה הניכב לואש לא לארשי תונב :ורבג
המחלמה ךותב םירבג ולפנ ךיא :ןכשובל לע בהז ידע הלעמה
יל תמענ ןתנוהי יחא ךילע יל רצ :ללח ךיתומב לע ןתנוהי
םירובג ולפנ ךיא :םישנ תבהאמ יל ךתבהא התאלפנ דאמ
":המחלמ ילכ ודבאיו
ובצמ יפ לע .השק היבצ לחנ לא ךילומה רוחשב ןמוסמה ליבשב הדיריה
.הביכרה לע דאמ תושקמה םינבאב עורז אוה ןכלו וב םיעסופ םיבר אלש הארנ
ףקשנה םיהדמה ףונה לבא ,הכילה יעטק רפסמ ללוכו ינכטו השק עטק והז
רקב רדגל עיגמ אוה ברעמ ןופצ הנופ ליבשהש ריאל .לבסל המ יוצפ הוהמ
ךרדב החרזמ בכרלו ליבשה תא שוטנל הבוט הדוקנ יהוז ,רפע ךרד הכרואלש
ניא וז רפע ךרד .עובלגה תיתחת לא רהה דרומב ונתוא סיטתש רפעה
ןומיס תפמב תונמוסמ ןניא ןקלחו רפע יכרד לש עפש שי עובלגב ללכבו תנמוסמ
.םיהדמ אוה דרומב הריהדה ןיבל ליבשב השקה הביכרה ןיב יונשה .םיליבשה
תרבחתמו םיגד תוכירבל תוניב הכישממו עובלגה תולגרמל רפעה ךרדב ךישמנ
תנחתל הרזחב הביכר לש מ"ק 7 דוע ונל ורתונ ןאכמ .םיפשר ץובק דיל שיבכל
.קלדה